More Photos

(Offline) Artur1981zshnikmailru

Male, 37 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

(Offline) Artur1981zshnikmailru

Male, 37 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

կարող եք գրել անվանս տեղը գրված մայլին
ծանոթւթյւն լւրջ նպատակով, բնավորւթյամբ շատ հանգիս եմ, սիրւմ եմ հանգստանալ բնւթյան մեջ, մարդկանց մեջ գնահատւմ եմ անկեղծւթյւնը մնացաը շփման ընթացքւմ կասեմ
Read more

His Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
Armenian, Russian
Race
Other
белый
Family Roots
Armenian
Physique
Slender
Height
5'  9"   (175 cm)
Smoking
Trying to Quit
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
High School
Occupation
I'll tell you later
Income
I'll tell you later
Exercise
Occasionally
Politics
Does Not Matter
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Black
Eyes
Brown
Favorite Music
I'll tell you later
Personality

Personality

Adventurousness
Somewhat Cautious

Affectionateness
Average

Trustingness
Average

Lifestyle

Lifestyle

Dress
Average

Energy
Average

Religion
Average

Neatness
Average

Spending
Average

 

Recently Active

 

More Photos

His Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
Armenian, Russian
Race
Other
белый
Family Roots
Armenian
Physique
Slender
Height
5'  9"   (175 cm)
Smoking
Trying to Quit
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
High School
Occupation
I'll tell you later
Income
I'll tell you later
Exercise
Occasionally
Politics
Does Not Matter
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Black
Eyes
Brown
Favorite Music
I'll tell you later
 
feedback